Kindergarten

Soraya Arias Moscoso

Grade Level Administrator

DLI English

sariasmoscoso@iltexas.org

Salene Smith

DLI English

ssmith3@ILTexas.org

Niebes Lopez Perdomo

DLI Spanish

nlopezperdomo@ILTexas.org

Jose Huerta Perez

DLI Spanish

jhuertaperez@ILTexas.org

Emily Alastre

DLI Spanish

ealastremartinez@iltexas.org

Denise Hill

Instructional Aide

dhill1@iltexas.org